Какво е ятрогения и какви са психологичните ефекти? Когато търсим медицинска намеса, като пациенти винаги се надяваме на най-добрия развой, което е и причината да се свържем със специалист. Очакваме лекарят да разбере точно какъв е проблемът, да постави точната диагноза и да назначи терапия или лечение, които да премахнат и симптомите, и причинителя. Невинаги обаче нещата се развиват точно по този начин и резултатите ни оставят без удовлетворението, което сме очаквали.

Медицинските грижи са наистина полезни и целят да подобрят състоянието на пациента. Понякога обаче могат да доведат до нежелана вреда и това невинаги се отнася до компетентността на специалистите. Какво имаме предвид? Нека ви запознаем с един медицински термин, който има пряко отношение към този проблем – ятрогения. Той се проявява именно като неблагоприятен резултат от медицински грижи.

Какво е ятрогения и българският принос по темата

Ятрогенията е термин, с който се означава състояние на лошо здраве или друг тип неблагоприятен резултат от медицинска намеса или липса на такава. Идва от съчетанието на две гръцки думи – “iatros” и “genesis”, съответно – лекар и произход. Това е състояние, което може да бъде породено не само при интеракция с лекар, но и такава с лице, което не притежава медицинска квалификация.

Американската психиатрична асоциация определя заболяването като разстройство, което е ускорено, влошено или предизвикано от отношението на лекаря, неговите коментари или неговото лечение.

Най-просто казано, това е вреда, която е причинена от лечител, представляваща неблагоприятен изход за пациента поради съответната здравна интервенция, която не се счита за естествен ход на заболяването, а е причинена от неподходящото или липса на лечение.

Съществен принос по отношение на изследванията на състоянието има българското светило в областта на психиатрията – д-р Никола Шипковенски, на когото е кръстен и един от ключовите центрове за психично здраве в София.

Той издава книга по темата „Ятрогения или освобождаваща психотерапия“, която добива изключителна популярност. Неговият авторски труд се разпространява на немски през 65-та година (миналия век), след което в Япония, САЩ, Швейцария, Унгария, Канада, Франция, Чехия и др. Днес тя е на разположение и на българските читатели.

Ятрогения

Примери за ятрогенни увреждания и неблагоприятни ефекти

Една от най-разпространените форми е грешката при лечение. Тук може да става въпрос за предписване на грешно лекарство, прилагане на неправилна дозировка или предписване на лекарства, които си взаимодействат едно с друго.

Хирургичните усложнения, плод не на естествения риск от интервенцията, а на грешка на хирурга, също могат да бъдат ятрогенен ефект. Тук говорим например за появата на инфекция, поради недобра грижа за обработената област, увреждане на близки тъкани или органи и прочее.

Излагането на патогени в болници може да доведе до хващане на инфекция, която пациентът не е имал при посещение на медицинското заведение. Това също е форма на ятрогения.

Неправилното диагностициране на медицинското състояние или забавяне на диагнозата, без това да е обективно обусловено, също може да доведе до ятрогенно увреждане.

Прекаленото лечение или прилагането на медицински процедури или интервенции, които не са необходими или тяхната необходимост не натежава над риска, също се характеризират като ятрогения.

Всички тези примери са изключително видими и разпознаваеми. Има обаче различни аспекти на ятрогенията, които все още се проследяват трудно от специалистите, а много пациенти дори не могат да обвържат неблагоприятната последица със своя първоизточник.

Ятрогения класификация – различните аспекти на състоянието

В литературата се определят 3 основни аспекта на ятрогенията – клиничен, социален и културен, а от там се дефинират и трите основни типа ятрогения.

Съвременни изследвания се насочват към поставяне на акцент върху нов ятрогеничен аспект – технологичен, който води до разглеждането на нов тип ятрогения, а именно технологична. Тя всъщност обхваща нововъзникващи проблеми, стимулирани от вливането на технологични иновации в сложни здравни системи.

Следващите редове обобщават различните начини, по които термините могат да бъдат използвани най-често в литературата.

Клиничната ятрогения се отнася до увреждания и неблагоприятни ефекти, които произтичат пряко от медицински или здравни процедури, лечения или интервенции. Тук се обхваща широк спектър от проблеми, включително медицински грешки, взаимодействия между различни лекарства, хирургични усложнения, придобити в болница инфекции и поставянето на грешни диагнози.

Това е най-разпознаваемият и най-добре изследван тип ятрогения. Именно към него спадат изредените по-горе примери за отрицателни ефекти.

При социалната ятрогения говорим за негативни последици, възникнали в резултат на социални фактори. Терминът е използван и за дефиниране на прекалената медикализация на западното общество.

Може да става въпрос за прекомерно провеждане на медицински тестове, лечения и интервенции, които не са необходими с оглед състоянието на лицата. Социалната ятрогения може да се разбира и като стигматизиране на определени лица с конкретни медицински състояния, което да доведе до маргинализация.

Културната ятрогения се свързва с неблагоприятни ефекти, резултат от културна нечувствителност, пристрастия или дискриминация. Може да обхване несъответствия в здравеопазването, които непропорционално засягат индивиди от специфичен културен или етнически произход. Обхваща се и негативният ефект при различие в достъпността до здравеопазване, въз основа на произхода.

Освобождаваща психотерапия

Какви са психологичните ефекти на ятрогенията

Именно към психологическото въздействие на лекарските и нелекарските взаимодействия с пациента, които имат отрицателен ефект върху психологичното здраве на човека е насочен и трудът на проф. Шипковенски. Той разглежда онези ятрогенни ефекти, засягащи пряко душевността на пациентите.

Ето и какви може да бъдат отрицателните изменения в психиката на пациента, вследствие на ятрогенни причинители.

Ятрогенията може да задейства значителни психологически последици за пациентите. Те могат да варират в широки граници, в зависимост от естеството на увреждането, индивидуалните характеристики на пациента и неговия предишен опит.

Пациентите, които са подложени на неуспешно или неправилно лечение, могат да развият безпокойство и стрес, свързани с тяхното медицинско състояние, лечение или страх от по-нататъшно увреждане. В резултат на това, последващите действия свързани с продължаване на усилията за справяне с проблема всъщност може да доведат до повишен стрес, повлияващ цялостното благосъстояние на субекта и качеството му на живот.

Ятрогенията може да доведе и до появата на проблеми с доверието в доставчиците на здравни услуги и цялата здравна система. Пациентът може в бъдеще да стане предпазлив по отношение на медицинските препоръки, които специалистите му дават. Това може да прерасне и в нежелание за търсене на необходимите грижи след време, което да го откъсне от възможността да се справя с бъдещи здравни проблеми.

При долавяне на неглижираност на медицинския проблем, небрежност или липса на добра комуникация, пациентът съвсем естествено развива у себе си гняв и разочарование.

В резултат на неправилна грижа, много пациенти могат да получат симптоми на психични разстройства, които да бъдат запазени и занапред. Това може да доведе до появата на хронично здравословно състояние, характеризиращо се с постоянно чувство на тъга и безнадеждност.

В случаи на тежка ятрогения може да се стигне и до възникване на посттравматично стресово разстройство. Това се случва при пациенти с тежки медицински преживявания и травматични случки в сферата на здравеопазването. Състоянието се свързва с появата в съзнанието на минали травматични събития, кошмари и хипер бдителност.

Като друг резултат от ятрогения психологията вижда и загубата на самочувствие и понижаване на самооценката на пациента, особено ако увреждането е довело до видими или дългосрочни физически промени. Неблагоприятният ефект може да прерасне в социално изолиране и оттегляне от социални дейности и взаимоотношения, породени от социалния дискомфорт и неувереност.

Някои пациенти дори могат да започнат да обвиняват себе си за нещата, които са преживели, дори и ситуацията да е била напълно извън техен контрол.

В тежките случаи ятрогенията резонира в понижаване на качеството на живот и може да засегне и способността на пациента да си поставя и да преследва собствените цели и да изпълнява ежедневните си задачи.

За други подобни материали, свързани със здравето, можете да посетите Lechenie.bg.

Категории: Полезни благинки

Poltargaista

Ангел Порязов - Poltargaista Друго нямам какво да напиша, засега. ;-)

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *