Терминът суброгация произтича от латинското „subrogatio“. В настоящата публикация ще бъде дадено възможно най-разбираемо за всеки читател обяснение на значението на суброгацията.

Суброгация е правен институт, уреден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Както споменахме, терминът произтича от латинското „subrogatio“, което в превод означава „замяна“. Отношение имат главно разпоредбите на чл. 73 и чл. 74 от ЗЗД, където е поместена правната регламентация на облигационноправния институт.

Какво представлява суброгация

Това е способ за изпълнение на едно чуждо задължение. Самият законов текст гласи „Задължението може да бъде изпълнено от трето лице дори против волята на кредитора, освен ако той има интерес то да бъде изпълнено лично от длъжника. Този, който е изпълнил едно чуждо задължение, като е имал правен интерес да стори това, встъпва в правата на кредитора.“

Задължението е част от съдържанието на правоотношението между кредитор и длъжник. Кредиторът е този, комуто се дължи изпълнение, а длъжникът е този, който дължи изпълнението (в общия случай).

Причината правото да позволява осъществяване на изпълнението не от длъжника, а от трето за отношенията между кредитора и длъжника лице, е съображението, че третото лице може да има интерес от изпълнението на задължението, когато длъжникът е в невъзможност.

Затова според законовото правило за суброгацията третото лице има право да изпълни чуждо задължение, само когато е имало правен интерес от това. В резултат на изпълнението от третото лице, то придобива правата на кредитора, чието вземане е удовлетворил чрез изпълнението до размера на регресните права.

Самото встъпване в правата на кредитора от страна на третото лице, изпълнило чуждото задължение се означава като суброгиране или суброгация.

Суброгация - значение

Какви са изискванията за осъществяване на суброгация

Необходимо е чуждото задължение да не е погасено и да е валидно. Суброгацията е недопустима, когато кредиторът има интерес от лично изпълнение, т. е. задължението е уговорено като лично, или по естеството си е незаместимо и не може да бъде изпълнено от лице, различно от длъжника.

Третото лице трябва да предостави точно изпълнение, в срок и в пълен размер.

Важно изискване е третото лице да има интерес от изпълнението. Какво означава това? Означава, че третото лице е заплашено да претърпи вреди (имуществени), ако задължението не бъде изпълнено. Следователно има връзка между имущественото състояние на третото лице и евентуалната реакция на кредитора при неизпълнение, например чрез насочване на кредиторовата претенция срещу третото лице.

Обичайни хипотези на интерес в случая са при солидарни задължения на третото лице и длъжника, обезпечаване на чужд дълг със собствено имущество, при поръчителство и прочие.

Типичен пример е и суброгация в правата на удовлетворения кредитор при изплащане ипотеката върху имота на длъжника от следващ по реда на ипотеките кредитор. Друг подобен пример е плащане на ипотеката от купувача по предварителен договор за продажба на имот.

В първият случай, ако длъжникът не изплати ипотеката, е възможно следващият по ред ипотекарен кредитор да не бъде удовлетворен в рамките на принудителното производство, поради недостатъчно средства за изплащането на неговия дълг. Във втория случай, при неизплащане на ипотеката преди прехвърляне на имота, купувачът няма да може да го придобие.

Последици от суброгацията

Изпълнилото трето лице встъпва в правата на кредитора, което означава, че придобива регресни права спрямо длъжника. Длъжникът вече е задължен да плати на суброгиралото се трето лице. Суброгиралият се кредитор придобива и акцесорните права (лихви, неустойки и т. н.), произтичащи от вземането.

Изпълнилият встъпва и в правата на удовлетворения кредитор по отношение не само на длъжника, но и срещу солидарно задължените лица, поръчителите и залогодателите.

Имате още въпроси относно суброгацията и търсите експертен съвет във връзка с материята? Посетете добър адвокат в областта, където ще получите необходимото адвокатско съдействие, както и помощ при дела срещу бързи кредити!

Категории: Полезни благинки

Poltargaista

Ангел Порязов - Poltargaista Друго нямам какво да напиша, засега. ;-)

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *